GO Sport wordt Sportarena. Binnenkort vind je ons sportieve gamma online!

Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te dowloaden en printen

Toepassing van de Algemene Voorwaarden:


De Webshop wordt uitgebaat door CSD NV met zetel te 9000 Gent, Dok Noord 7 (hierna: " CSD NV", ).
Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van CSD NV en van de gebruikers van de webshop (hierna: “de klant” ) m.b.t. de artikelen en diensten die CSD nv via deze webshop of enige andere website bieden. Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer de klant gebruik maakt van de webshop bevestigt deze de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien de klant deze voorwaarden niet aanvaardt, wordt er geen bestelling geplaatst . Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen de klant en CSD NV.
Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door CSD nv schriftelijk zijn aanvaard.
CSD NV kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat de klant deze heeft aanvaard.
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.
CSD nv verkoopt de artikelen uitsluitend aan de klanten met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor de klanten gebruikelijk zijn. CSD NV biedt op haar website sport- en lifestyle artikelen aan.

 

Sluiten van een overeenkomst:

 

De presentatie van de artikelen in de webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om artikelen te bestellen. Met het versturen van de bestelling doet de klant een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit aanbod wordt door ons aanvaard doordat CSD nv de artikelen levert. Het staat CSD nv vrij om te beslissen of er een bestelling al dan niet aanvaard wordt. Als CSD nv een bestelling niet uitvoert, deelt ze dat mee.

De bestelprocedure in de webshop bestaat uit de volgende stappen:

• Men kan afzonderlijke artikelen uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “Bestellen" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat de klant naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
• Vervolgens dient de klant zich te registreren. Is men nog geen gebruiker van de webshop dan wordt men gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie met de contactgegevens.
• Daarna kiest men de wijze van levering die u wenst. Men kan kiezen voor een thuislevering via Bpost of levering in een BPost afhaalpunt. Men betaalt steeds 6 € verzendkosten.
• Tenslotte kiest u de gewenste betalingswijze, geeft men de betalingsinformatie in en zal gevraagd worden om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Door aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” wordt men vervolgens doorverbonden naar de module van de betalingsprovider . Totdat deze knop is aangeklikt, kan men de bestelling en de gegevens bij de bestelling op ieder ogenblik wijzigen.
Een bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens zijn ingevoerd, wanneer is bevestigd dat de klant van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer de knop “Bestel en betaal veilig” is aangeklikt en wanneer de betaling via de module van de betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer men door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar de website.
Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt men per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van de bestelling. Hierin staat een overzicht van de bestelde artikelen en een link naar de Algemene Voorwaarden. Deze ontvangstbevestiging documenteert enkel dat de bestelling is aangekomen; het is geen aanvaarding van de bestelling en brengt geen koopovereenkomst tot stand. De bestelling wordt slechts geleverd na ontvangst van uw betaling.

CSD NV heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:


* bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een
* bij vaststelling van een ongeldige presentatie van artikelen in de webshop;
* bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van u;
* bij overmacht.

Beschikbaarheid van artikelen:


Als CSD nv tijdens de verwerking van uw bestelling vaststelt dat één of meerdere van de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, dan kan CSD nv de bestelling niet volledig uitvoeren. CSD nv behoudt zich het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. De klant wordt dienaangaande bericht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare artikelen komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd

Levering:


Artikelen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de webshop de levering toestaat, nl. België.

De klant kiest zelf de wijze van levering : thuislevering of levering in een Bpost afhaalpunt.

Bij een bestelling onder €50 betaalt men € 6,00 verzendkosten voor een thuislevering via Bpost of een levering in een Bpost afhaalpunt. De levering van een bestelling boven €50 via Bpost is gratis.

Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

Afhankelijk van de gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden op voorwaarde dat de gegevens correct zijn. De klant kan de status van de bestelling opvolgen via de account Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Totdat CSD nv de verwerking van de bestelling heeft aangevat, kan men deze kosteloos annuleren door contact op te nemen met de klantendienst. CSD nv zal de prijs van de bestelde artikelen terugbetalen binnen 30 dagen. Werd de bestelling reeds geleverd, dan kan men deze terugsturen (zie retourbeleid).

Indien CSD nv door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slaagt de bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kan men deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met de klantendienst. CSD nv zal de volledige prijs van de bestelde artikelen (met inbegrip van de betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen.

Prijs en betaling:


De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. CSD NV behoudt zich voor om eventuele fouten recht te zetten. De prijzen van de webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

CSD nv rekent € 6,00 verzendkosten aan voor de levering van een bestelling onder via Bpost.

De betaling van de bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behoudt CSD nv het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. CSD nv wijst er op dat op grond van de overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten kunnen ontstaan.

CSD nv opteert voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal daarom doorgestuurd worden naar de module van de betalingsprovider .

Retourbeleid:


Onafhankelijk van het recht op herroeping, stelt CSD nv de klant in de gelegenheid om de bestelde artikelen terug te sturen. Mits de originele prijskaartjes nog aan de artikelen zijn bevestigd, kan men alle artikelen die volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren zonder opgave van redenen binnen 1 week na ontvangst ervan terugbrengen. Het is uitsluitend toegestaan de artikelen te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij artikelen voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt het voorgaande alleen voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Artikelen die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de klant. CSD nv zal in dat geval deze artikelen naar de klant terug sturen en de gemaakte kosten in rekening brengen.

U kunt de artikelen terugbrengen naar één van onze winkels en zult voor het aankoopbedrag een waardebon ontvangen.

Garantie:


Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer men zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient men aan te tonen dat het geleverde goed bij CSD NV is aangekocht. Men mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het artikel dient binnen twee weken na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Men zal geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

• voor normale slijtage van het artikel
• bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het artikel of bij gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
• bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
• bij beschadiging van het artikel door opzet of nalatigheid
• indien het artikel door de klant werd gewijzigd
• bij commercieel gebruik.

Klachtenbehandeling


1. CSD nv beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CSD nv, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de CSD nv ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de CSD nv binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De klant kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.

Geschillen


Op overeenkomsten tussen de CSD nv en de de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

Aansprakelijkheid:


Gebruik van de webshop:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CSD NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de site. Indien er onjuistheden zouden vastgesteld zijn in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de beheerder van de site geccontacteerd worden.

Maat- en lengte-informatie bij de artikelen blijft een benadering. CSD nv kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het artikel niet lichtjes afwijkt.

CSD NV is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die u of een derde zou lijden bij het gebruik van de artikelen.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CSD NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele CSD wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. CSD NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere CSD wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CSD NV is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van CSD NV is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het artikel in kwestie overschrijden.

Gebruik van materiaal van de webshop:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van CSD NV kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebbente wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Auteursrecht en intellectuele eigendom:


CSD nv heeft de webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de klant De integrale inhoud van de webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van CSD NV. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door CSD NV.

De inhoud mag enkel gedownload worden en hiervan één kopie gemaakt maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle in de Webshop gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en artikelen zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van CSD NV haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze artikelen, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van CSD NV en haar leveranciers. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

Toepasselijk recht & geschillen:


Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

Herroepingsrecht:


De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. CSD nv zal de klant u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel fysiek in bezit is genomen.

Uiterlijk binnen 14 dagen nadat CSD nv van de beslissing in kennis werd gesteld, zal CSD nv de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee de klant heeft betaald. CSD nv mag wachten met terugbetaling tot CSD nv de artikelen heeft teruggekregen De klant dient het artikel onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CSD nv is medegedeeld, terug te brengen naar CSD NV.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht CSD nv dat de klant zorgvuldig omgaat met de artikelen en de verpakking. Men mag de produkten enkel in die mate uitpakken of passen als nodig is om te kunnen beoordelen of u het artikel wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn zoals dit ook bij het passen van kleding in de winkel gebruikelijk is, maar mogen niet gedragen zijn. Indien de kwaliteit van de artikelen wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt CSD NV zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde artikelen moeten voorzien van de originele prijskaartjes, labels en verpakking worden teruggestuurd.

Herroeping geldt niet voor artikelen die geïndividualiseerd of volgens specificaties werden geproduceerd, noch voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om hygiënische redenen (bijv. ondergoed, badkleding...).

Privacy:


CSD NV erkent het belang van de privésfeer. Door online in de CSD NV webshop te bestellen, geeft de klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van gegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De klant heeft voor alle persoonlijke gegevens ten allen tijde het recht op inzage en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

Contact:


Voor alle vragen en/of klachten kan men terecht bij onze klantendienst info@gosportbelgium., be

Onze klantendienst is te bereiken van maandag tot vrijdag van 9u tot 17.00u.

Slotbepalingen:


CSD NV kan onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.
Naam, adres en andere wijzigingen die belangrijk zijn dienen schriftelijk gemeld te worden aan onze Klantendienst.