Algemene voorwaarden

TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN:
De Website wordt uitgebaat door NV Club sports diffusion met zetel te 9000 Gent, Dok Noord 7 (hierna: ” NV Club sports diffusion “, ). 

Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van NV Club sports diffusion  en van de gebruikers van de website (hierna: “de klant” ). Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen de klant en NV Club sports diffusion. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door NV Club sports diffusion schriftelijk zijn aanvaard.

NV Club sports diffusion kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen.
De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld met andere voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de NV Club sports diffusion en de de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.

AANSPRAKELIJKHEID:
Gebruik van materiaal van de website:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van NV Club sports diffusion kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebbente wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM:
NV Club sports diffusion heeft de website ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de klant De integrale inhoud van de website (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van NV Club sports diffusion . Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door NV Club sports diffusion .

De inhoud mag enkel gedownload worden en hiervan één kopie gemaakt maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

Alle op de website, gebruikte handelsmerken, handelsnamen, logo’s en artikelen zijn beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van NV Club sports diffusion haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten. Alle tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze artikelen, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van NV Club sports diffusion en haar leveranciers. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN:
Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

PRIVACY:
NV Club sports diffusion erkent het belang van de privésfeer. Door online in de NV Club sports diffusion webshop te bestellen, geeft de klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van gegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De klant heeft voor alle persoonlijke gegevens ten allen tijde het recht op inzage en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

CONTACT:
Voor alle vragen en/of klachten kan men terecht bij onze klantendienst aalst@sport-arena.be

Onze klantendienst is te bereiken van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u.

SLOTBEPALINGEN:
NV Club sports diffusion kan onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.
Naam, adres en andere wijzigingen die belangrijk zijn dienen schriftelijk gemeld te worden aan onze Klantendienst.